POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000110528
Nr. konta: 60 1050 1096 1000 0022 8974 3433
Kontakt  
This is an example of a HTML caption with a link.Nasza działalność

Działalność naszego Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej" powstało w 2000r z inicjatywy ustrońskich nauczycieli, którzy dostrzegli konieczność systematycznej i fachowej pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Aktualnie stowarzyszenie liczy 40 członków. Są to głównie nauczyciele oraz studenci. Większość członków Stowarzyszenia posiada zawodowe przygotowanie do pracy z dziećmi oraz z rodzinami znajduj±cymi się w trudnej sytuacji i potrzebującymi pomocy. 
      Podstawową działalnością jest prowadzenie Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą "Można inaczej" oraz oddziałów ośrodka we wszystkich dzielnicach miasta. Ośrodek świadczy swoim podopiecznym usługi w zakresie pracy socjoterapeutycznej, pomocy w nauce szkolnej, organizacji zajęć profilaktyczno-rozwojowych oraz terapii zajęciowej. Specjaliści zatrudnieni w placówce prowadzą także poradnictwo dla rodziców dzieci. Stowarzyszenie jest także pomysłodawcą i współorganizatorem cyklicznej imprezy "Ustroński Piknik Rodzinny" oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka "Ustroniaczek". Ośrodek szkoli również wolontariuszy, grupa wolontariuszy liczy obecnie 20 osób , koordynuje pracę zespołów interdyscyplinarnych ds. rodzin. Na wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy staramy się pozyskiwać fundusze z różnych źródeł. Zwykle jednak coroczny budżet nie pozwala realizować wszystkich pomysłów, tym bardziej że prowadzenie stałych zajęć dla dzieci i młodzieży jest dla nas sprawą priorytetową i na nią przeznaczamy 95% zdobytych funduszy.

Cele Stowarzyszenia : 
1. Pomoc dzieciom i rodzinom znajduj±cym się w trudnych sytuacjach życiowych.
2. Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających różnym formom niedostosowania wśród dzieci i młodzieży.
3. Poznawanie i propagowanie nowoczesnych metod pomocy dzieciom i młodzieży.
4. Tworzenie warunków organizacyjnych dla działań na rzecz pomocy dzieciom.
5. Podejmowanie inicjatyw służ±cych integracji środowisk i instytucji na rzecz pomocy dzieciom


Cele i zadania Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą "Można Inaczej" w Ustroniu.

Misja ośrodka to:

1. Pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
2. Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających różnym formom niedostosowania wśród dzieci i młodzieży.
3. Poznawanie i propagowanie nowoczesnych metod pomocy dzieciom i młodzieży.
4. Tworzenie warunków organizacyjnych dla działań na rzecz pomocy dzieciom.
5. Podejmowanie inicjatyw służących integracji środowisk i instytucji na rzecz pomocy dzieciom

Do celów szczegółowych należą m.in. : 
1. Objęcie opieką specjalistyczną i socjoterapią dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci z tzw. "grup ryzyka" z terenu Ustronia.
2. Propagowanie wiedzy na temat specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych w środowiskach związanych z opieką i pomocą terenie miasta.
3. Propagowanie wiedzy w zakresie metod wychowawczych i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Ośrodek realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1. Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej. 
2. Realizację programów profilaktycznych zapobiegających niedostosowaniu wśród dzieci i młodzieży.
3. Prowadzenie poradnictwa i pracę z rodzinami dzieci znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych.
4. Diagnozowaniem zaburzeń zachowania występujących wśród dzieci i młodzieży.
5. Szkolenia i współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu w kraju i zagranicą.
6. Współpracę z samorządem terytorialnym i innymi instytucjami publicznymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.
8. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych na rzecz dziecka.
9. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Podejmowanie innych działań na rzecz dzieci i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach w zależności od potrzeb.

Tagi:
Tagi: Stowarzyszenie Można Inaczej kontakt Ustroń Ustroń Ustroń Ustroń Ustroń Stowarzyszenie Można Inaczej kontakt kontakt
PROWADZENIE  |  IMPREZY  |  AKCJE CHARYTATYWNE  |  WOLONTARIAT  |  O NAS  |  CELE  |  AKTUALNOŚCI  |  I TY MOŻESZ POMÓC  |  GALERIA  |  KONTAKT

Copyright © 2012 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła